KLAGOMÅLSHANTERING

rutiner för hantering av klagomål och synpunkter

Södertörns Gymnasium vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på våra ansvarsområden. Materialet är en viktig del i skolans kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:

  1. Till berörd personal
  2. Till rektor för Södertörns Gymnasium, Ismail Dökümcü

För att vi ska kunna behandla/besvara synpunkter och klagomål är det nödvändigt att det görs skriftligen. Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda blanketten nedan. Den finns även att hämta i lärarrummet.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till skolan registreras, sammanställs och redovisas till huvudman, kontinuerligt samt tas med i skolans systematiska kvalitetsarbete. Eventuell sekretess beaktas. Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom tre arbetsveckor.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen ska det finnas rutiner för klagomål: ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Klagomål och synpunkter