KLAGOMÅLSHANTERING

Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter

Södertörns Gymnasium vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på våra ansvarsområden. Materialet är en viktig del i skolans kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:

  1. Till berörd personal
  2. Till rektor för Södertörns Gymnasium

För att vi ska kunna behandla/besvara synpunkter och klagomål är det nödvändigt att det görs skriftligen. Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda blanketten nedan. Den finns även att hämta i lärarrummet.

Alla skriftliga klagomål som inkommer till skolan bekräftas, registreras, utreds, återkopplas till den som har framfört klagomålet. Samtliga klagomål sammanställs och redovisas till huvudman, kontinuerligt samt tas med i skolans systematiska kvalitetsarbete. Eventuell sekretess beaktas. Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom tre arbetsveckor.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen ska det finnas rutiner för klagomål: ”Huvudmannen ska ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland elever, vårdnadshavare och personal.”

Klagomål och synpunkter