ElevHälsoTeam

En av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter är att främja elevers goda relation med sitt eget lärande.

Södertörns Gymnasium har ett elevhälsoteam (EHT) som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Här finns specialpedagog, kuratorer, sjuksköterska, skolpsykolog, SYV och skolläkare.

Skolhälsovården har ett speciellt ansvar för vissa elever. Det kan vara elever med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller inlärningssvårigheter. Skolhälsan ska medverka till att arbetsmiljö och inlärningssituation anpassas till elevens förutsättningar och behov.

Kurator

Botrus Botrus

Skolkuratorn Botrus Botrus roll är att stödja dig som går i skolan och som stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid och utanför skoltid via appen Allbry.

Skolsköterska

Janet Kofi

På Södertörns Gymnasium arbetar skolsköterskan Janet Kofi främst med hälsobefrämjande arbete genom att försöka motivera elever att bevara samt förbättra sin fysiska och psykiska hälsa med hjälp av sunda levnadsvanor. Öppen mottagning måndagar kl. 10-14.

Specialpedagog

Birgitta Kimper

Specialpedagogen Birgitta Kimper roll är att tidigt identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd och syftet med arbetet är att skapa goda förutsättningar för samtliga elever att få möjlighet att utvecklas och nå kunskapsmålen på bästa möjliga sätt.